Mapa do celów projektowych – czym jest, kiedy jest potrzebna i kto ją opracowuje?

Mapa do celów projektowych – czym jest, kiedy jest potrzebna i kto ją opracowuje?

Z mapami do celów projektowych do czynienia mają najczęściej inwestorzy, projektanci i geodeci, ponieważ bez niej nie można przygotować projektu budowlanego. Istnieje kilka aspektów, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas tworzenia jej i odbierania.

Czym jest mapa do celów projektowych i kiedy się ją sporządza?

Według ustawy z dn. 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne mapa do celów projektowych oznacza kartograficzne opracowanie, sporządzone z użyciem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które zawiera elementy stanowiące treść mapy zasadniczej oraz informacje potrzebne do sporządzenia dokumentacji projektowej.

Wykonanie mapy do celów projektowych jest niezbędne podczas każdej inwestycji, do której wymagane jest pozwolenie na budowę. Opracowuje ją geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia na podstawie kopii aktualnej mapy zasadniczej, wcześniej przyjętej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W przypadku nieposiadania mapy zasadniczej można zastosować mapę katastralną lub ewidencyjną. Mapa do celów projektowych stanowi część dokumentacji geodezyjnej, którą wykorzystuje się podczas wykonywania projektu budowlanego.

W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 roku określony został szczegółowy zakres i tryb wykonywania mapy do celów projektowych. Zlecając jej wykonanie geodecie musimy wcześniej ustalić z projektantem zakres mapy.

Kto sporządza mapę do celów projektowych?

Zgodnie z ustawą mapę taką może wykonać geodeta, który jest uprawniony w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Geodeta ten jest odpowiedzialny za wszystkie braki i błędy na mapie do celów projektowych. Mimo to często można spotkać się z sytuacją, że mapy są opracowywane nawet bez wyjścia w teren, Pomimo skuszenia niską ceną w takiej sytuacji oraz krótkim terminem realizacji usługi nie powinniśmy godzić się na wykonywanie mapy w ten sposób. Może to powodować w przyszłości komplikacje podczas projektowania i realizacji projektu.

Powstawanie mapy do celów projektowych krok po kroku

Na powstanie mapy składa się kilka etapów. Na początek geodeta uprawniony musi pozyskać dane działki. Następnie zgłasza on pracę geodezyjną do odpowiedniego dla lokacji inwestycji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zgodnie z ustawą okres oczekiwania na dokumenty z ośrodka to 10 dni roboczych. W kolejnym etapie geodeta dokonuje pomiarów w terenie. Następnie kompletuje on wyniki i przekazuje dokumenty do wprowadzenia odpowiedniemu Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej, Ośrodek po tym etapie przekazuje geodecie gotową mapę do celów projektowych wraz z licencją. Tak sporządzona mapa do celów projektowych jest ważna dwa lata.

Bardzo ważne jest, by zlecić wykonanie mapy rzetelnemu geodecie, który nie chodzi na skróty. Przykładem takiej osoby może być geodeta Pruszcz Gdański – mgr inż. Paweł Jażdżewski. Geodeta ten profesjonalnie podchodzi do opracowywania map do celów projektowych i skrupulatnie je sporządza.